§1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Przestrzeń Dobra (KRS: 0000824306), zwana dalej Fundacją.
1.2. Uczestnikami są wszystkie osoby, które będą brały dział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację.
1.3. Uczestnictwo w wydarzeniach zobowiązuje do przestrzegania postanowień tego regulaminu.
1.3. Regulamin dostępny jest publicznie na stronie https://przestrzendobra.org

§2. Zasady uczestnictwa

2.1. Udział w wydarzeniach może wziąć każdy, kto zgłosi chęć swojego uczestnictwa oraz otrzyma potwierdzenie od Organizatora o zapisie.
2.2. Wydarzenia są bezpłatne (chyba, że podano inaczej), a Organizator ma pełne prawo odmówić uczestnictwa osobom niekwalifikującym się do udziału. 
2.3. Zapisu można dokonać uzupełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej https://przestrzendobra.org lub na stronie Tygodnia Małżeństwa w Krakowie (https://tydzienmalzenstwakrakow.pl). Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się drogą mailową.
2.4. Liczba miejsc uczestnictwa w wydarzeniach jest ograniczona, chyba że Organizator zaznaczył inaczej.
2.5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wybranym wydarzeniu. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej nieobecności niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny. Organizator uruchamia wtedy proces włączania uczestników oczekujących z list rezerwowych.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca wydarzenia. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do rezygnacji z uczestnictwa. 
2.7. Uczestnik wydarzeń wyraża zgodę na nieodpłatne:
utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie wydarzeń w materiale sprawozdawczym, dokumentującym przebieg wydarzeń.
Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie.
2.8. Podczas wydarzeń Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych obiektach, w których się one odbywają.
2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników, ani za ewentualne szkody dokonane przez Uczestników w trakcie, po i przed wydarzeniami. Biorąc udział w wydarzeniach Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za siebie i swoje działania.
2.10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w wydarzeniach jest obowiązkowe, a brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016.922) Fundacja nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Fundacją lub jej podwykonawcami.
2.11 Opieka nad dziećmi:
2.11.1 Fundacja Przestrzeń Dobra może zapewniać na czas wybranych zajęć opiekę nad małoletnimi od 3 do lat 8 przez profesjonalne opiekunki.
2.11.2 W przypadku chęci skorzystania z opieki, o której mowa w ust. 1, Uczestnik zgłasza to przy zapisach wskazując ilość i wiek dziecka. 
2.11.3 Przed przekazaniem dziecka opiekunce wyznaczonej przez Fundację: 
a)  Uczestnik jest obowiązany podać na piśmie wszelkie istotne informacje o dziecku, które mogą mieć znaczenie dla opieki nad nim w szczególności przyjmowane leki i alergie,
b) Uczestnik powierza jej opiekę i czyni ją gwarantem bezpieczeństwa swojego dziecka. 
2.11.4 . Fundacja zapewnia opiekę, o której mowa w ust. 1 nieodpłatnie dla Uczestników, jednak Uczestnik przekazując dziecko osobie wyznaczonej do opieki zawiera z nią odrębną umowę pomiędzy nim, a tą osobą o sprawowanie pieczy nad dzieckiem, za którą Fundacja nie odpowiada.
2.11.5  Uczestnicy (Rodzice dziecka korzystającego z opieki w czasie wydarzeń) zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez dziecko szkody, poniesionej przez Organizatora lub podmioty współpracujące.

§3. Polityka prywatności

3.1. Operatorem serwisu https://przestrzendobra.org (dalej jako – Serwis) i Administratorem danych osobowych jest Fundacja Przestrzeń Dobra (KRS: 0000824306) z siedzibą w Krakowie
3.2. Serwis pozyskuje informacje o Uczestnikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
a) poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Uczestników do formularza kontaktowego Serwisu, 
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Uczestników plików cookie (tzw. “ciasteczka”), 
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, na którym znajduje się Serwis i narzędzia analityczne Google.
3.3. Fundacja pozyskuje informacje o Uczestnikach poprzez:
a) dane podane w trakcie zgłoszenia na wydarzenia organizowane przez Fundację 
b) dane podane przy zapisie do newslettera.
3.4. Fundacja przetwarza dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu kontaktowym Serwisu w celu nawiązania kontaktu.
3.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwia rejestrację na wydarzenia.
3.6. Wysłanie danych osobowych za pośrednictwem serwisu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Fundację na zasadach określonych w niniejszej polityce prywatności.
3.7. Podane dane osobowe uczestnika/użytkownika są przetwarzane na podstawie jego zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

§4. Uwagi końcowe.

4.1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://przestrzendobra.org.
4.2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.
4.3. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej https://przestrzendobra.org.
4.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.